O nas

Nazwa „Klub Kobiet Kreatywnych” nawiązuje do popularnego w Niemczech sloganu „Kinder, Küche, Kirche”, czyli „Dzieci, Kuchnia, Kościół” lub „die drei K – „trzy razy K”, który odnosił się do tradycyjnej roli kobiety w społeczeństwie i rodzinie – miały one zajmować się potomstwem, wyżywić rodzinę i zadbać o przekazanie jej należytych zasad moralnych.

Walka o równouprawnienie kobiet przyniosła stopniową rezygnację z takiego stereotypu kobiet i współcześnie „trzy K” rozumiane jest jako „Kinder, Küche, Karriere” – „Dzieci, Kuchnia, Kariera”. Takie właśnie ujęcie stanowi punkt wyjścia opisujący nazwę Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie, czyli  Stowarzyszenia KKK.

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych to organizacja stworzona z myślą o kobietach i przez kobiety, które pragną się rozwijać, wzajemnie inspirować, a także wspierać w twórczym i samodzielnym kreowaniu własnego życia osobistego, społecznego, zawodowego i obywatelskiego. Uczestniczymy w szkoleniach, poszerzamy naszą wiedzę, piszemy i realizujemy projekty społeczne z myślą o kobietach naszego Śląska Cieszyńskiego.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości kobiet, aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa, szeroko pojęta edukacja, wsparcie rodziny, organizacja czasu wolnego, czyli zdrowe i aktywne życie. Celem spotkań klubowych jest szeroko rozumiana celebracja kobiecości, czyli bycie razem, budowanie zaufania i kontaktu opartego na szacunku dla odmienności i podziwie dla kreatywności. Poznając się wzajemnie, organizując spotkania, wyprawy, kiermasze, realizujemy nasz mały plan, czyli podróże do wnętrza kobiecości, odkrywanie jej na nowo i stawanie się kobietą coraz bardziej szczęśliwą i zadowoloną i … przedsiębiorczą.

Nasza historia ma już 6 lat, wiele dokonałyśmy razem. Z okazji tej rocznicy zamieszczamy poniżej artykuł naszej prezeski Romy Rojowskiej, napisany dla wydawnictwa naukowego Uniwersytetu Śląskiego.

Romualda Rojowska

Aktywizacja kobiet w życiu publicznym. Przykład działań Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie na rzecz wspierania rozwoju indywidualnego, społeczno-kulturalnego i obywatelskiego jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym

„Brak pełnego uczestnictwa kobiet w życiu społecznym oznacza stratę dla wszystkich członków społeczeństwa (…). Poprawa sytuacji kobiet oznacza poprawę sytuacji wszystkich. Równość jest czymś więcej niż jedynie słusznym celem, jest sprawdzonym instrumentem wspierania rozwoju społecznego”. Kemal Derbis Administrator, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, UNDP

 Wstęp

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie to organizacja non-profit, zarejestrowana 31.07.2008r., powstała jako nieformalna grupa kobiet zrzeszonych w prywatnym klubie członkowskim. Przekształcenie w organizację pozarządową było świadomą decyzją ukierunkowaną na szersze oddziaływanie na środowisko lokalne i realizację działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie[1] oraz współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie dzięki swojej formie działalności prawnej może łatwiej wcielać w życie postawione cele i przyczyniać się do pozytywnych zmian w otoczeniu.
Statut daje prawo do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań. Stowarzyszeniu obca jest zasada bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec swoich władz (walnego zebrania członków). Statut gwarantuje wszystkim członkom równe prawo do decydowania o tym, jakie cele, programy działania i struktury organizacyjne chcą realizować.

 

  1. Geneza powstania stowarzyszenia: od prywatnego klubu kobiet do kobiecej organizacji pozarządowej

Jesteśmy organizacją non-profit, działamy w sposób ciągły od 2008 r. na terenie powiatu cieszyńskiego województwa śląskiego. Samodzielnie tworzymy projekty społeczne, skierowane głównie do kobiet i młodzieży, a kluczowe obszary naszej aktywności to:

–   wsparcie przedsiębiorczości kobiet, w tym kobiet mikroprzedsiębiorczyń i kobiet planujących założenie działalności gospodarczej,

–      partycypacja publiczna obywateli/obywatelek w środowisku lokalnym,

–      przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji,

–      wyrównywanie szans kobiet,

–    zagwarantowanie równych praw kobiet i mężczyzn w dokumentach strategicznych
i polityce samorządu lokalnego.

Klub Kobiet Kreatywnych został otwarty jako prywatna organizacja członkowska o charakterze towarzyskim w ramach firmy „Centrum Szkoleniowo-Doradcze. Romualda Rojowska”,  dofinansowana w projekcie „Szansa dla kobiet”[2]. Zaplanowano tam działalność komercyjną w formie warsztatów rozwoju osobistego skierowaną do kobiet:  „KKK – Klub Kobiet Kreatywnych: – pomoc w planowaniu kariery zawodowej  (poznawanie potencjału zawodowego), –  planowanie przyszłości finansowej (postawa przedsiębiorczości), –      odkrywanie, poznawanie i wyrażanie siebie” [3]. W biznes planie uzasadniono potrzeby nowej grupy klientek: „Kobiety coraz częściej potrzebują własnych środowisk, w których mogą się spotykać i dokształcać (przełamywanie stereotypu: KKK-Kinder, Kirche, Kuchen)”[4]. Założenie firmy nagrodzono Paszportem Przedsiębiorczości[5]. Do swojej inicjatywy R.Rojowska zaprosiła drugą firmę <<„Allproject”. Szkolenia. Konsulting. Krzemińska-Woźniak Izabela>>, także założoną w projekcie „Szansa dla kobiet”. Siedzibą wspólnie prowadzonego przez cztery miesiące Klubu Kobiet Kreatywnych stał się Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości (dzisiaj: Zamek Cieszyn). Mimo sfinansowanego wspólnie przez dwie firmy widowiskowego otwarcia Klubu (5.10.2007r.) i medialnego zainteresowania kobiecą inicjatywą szybko okazało się, że komercyjna oferta KKK nie znajduje dostatecznej liczby odbiorczyń, by pokryć koszty związane z utrzymaniem lokalu i organizacją imprez (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności wychowawczych, indywidualnej ścieżki kariery, technik szybkiej nauki, czytania, zapamiętywania, twórczego myślenia, tańca orientalnego, kursów rękodzieła, organizacji wycieczek, wyjazdów do SPA etc.).

Wyżej wymienione okoliczności oraz silne zaangażowanie w pracę społeczną skłoniły mnie do szybkiej zmiany prywatnego klubu kobiet na organizację społeczną. Już po kilku tygodniach od otwarcia KKK (31.10.2007 r.) podpisałam porozumienie z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych (IOP) w Cieszynie co, rozpoczęło nowy etap w budowaniu koncepcji dalszego funkcjonowania klubu kobiet. Spotkania tematyczne członkiń klubu
i szkolenia zrealizowane w IOP wygenerowały wspólną decyzję o zmianie statusu klubu na stowarzyszenie.

  1.   Pomoc organizacji infrastrukturalnych w budowaniu Stowarzyszenia KKK

Proces przygotowania do rejestracji sądowej Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych nadzorowany przez IOP (misja, cele, statut, plan działania) został zakończony 31.07.2008r.  zmienił charakter relacji między członkiniami KKK oraz charakter ich aktywności w Klubie. Lapidarnie tę metamorfozę można określić jako zmianę ról społecznych klubowiczek:
z odbiorców imprez, na ich pomysłodawczynie i organizatorki. W ciągu  kilku miesięcy 2008 roku – przed rejestracją sądową – członkinie KKK zorganizowały przy wsparciu IOP i Zamku Cieszyn kilka otwartych imprez skierowanych do mieszkańców miasta: świąteczne kiermasze rękodzieła artystycznego, wymianę ubrań (swapping) „Ciuch za ciuch”, której towarzyszyły pokazy kreacji kobiecego wizerunku i twórczości, dwudniową wymianę „Książki za książkę” wraz z imprezami towarzyszącymi dla  czytelników w każdym wieku: spotkania z pisarzami, warsztaty szybkiego czytania, fotograficzny portret z książką. Wówczas nasza społeczna działalność miała na celu ukształtowania społecznego wizerunku kobiety jako osoby aktywnej, przedsiębiorczej i kreatywnej.

Proces przygotowania się do rejestracji sądowej i rozwoju naszej działalności społecznej był dla nas bardzo ważny i ściśle korelował z porządkiem odbywanych przez członkinie KKK szkoleń w organizacjach infrastrukturalnych, bez których rozwój naszego stowarzyszenia byłby niemożliwy. W ciągu blisko 6 lat. lat wspierał nas kolejno: Inkubator Organizacji Pozarządowych w Cieszynie, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości
w Cieszynie, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej, Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, a obecnie Inkubator III Sektora w Bielsku Białej (projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”) i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej.

W ciągu blisko 6. lat istnienia KKK dzięki pomocy infrastrukturalnej odbyłyśmy dziesiątki, setki szkoleń doskonalących nasze kompetencje i kwalifikacje. Te miękkie umiejętności interpersonalne i zdolności związane z zarządzaniem organizacją pozarządową przełożyły się na ustanowienie zasad komunikowania między członkiniami (obieg i dostęp do informacji), demokratycznego zarządzania organizacją, kolegialny wybór i reprezentację władzy, podział ról i ustalenie zakresu swoich kompetencji przy organizacji dyżurów, spotkań i imprez. Szkolenia dotyczące źródeł finansowania NGO, pomoc i obsługa księgowa, zrozumienie prawnych aspektów ich funkcjonowania, dały nam wiedzę niezbędną do rejestracji, a obecnie okresowych zmian w statucie, składzie władz, regulaminach wewnętrznych.

Podsumowując: dzięki pomocy organizacji infrastrukturalnych zyskałyśmy nie tylko jednostkowe doświadczenia społeczne. Realizowane przez nie projekty umożliwiły nam partnerską wymianę idei i misji między różnorodnymi organizacjami pozarządowymi oraz współpracę. Poznałyśmy wielu ciekawych ludzi, liderów i animatorów życia społecznego. Przyjmujemy pierwsze duże wizyty studyjne!

3.  Zarządzanie organizacją, wolontariat członkiń KKK, rozpoznawalność i autorytet KKK

Zakładając stowarzyszenie nie byłyśmy świadome jak trudne jest prowadzenie pełnej księgowości i jaki jest ogrom niepłatnej pracy zarządu oraz odpowiedzialność za finansowe decyzje. Nie wszystkim z nas taka odpowiedzialność odpowiadała, podobnie jak kolegialne decyzje – część członkiń KKK oczekiwała dyrektywnego stylu zarządzania organizacją, część osób była bierna. Przyjęłyśmy zmiany w statucie naszego stowarzyszenia obligujące nas do rzeczywistej aktywnej działalności jako organizacji pozarządowej. Nie mamy etatów, zatrudniamy tylko okresowo część naszych członkiń przy realizacji zewnętrznych projektów, działamy poprzez wolontariat naszych członkiń, rodzin, sympatyczek i sympatyków. Przypomnę, w myśl ustawy,  że wolontariusz/ka to osoba fizyczna, która „ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”[6].

Liczne szkolenia z zasad pisania wniosków o fundusze strukturalne i ich rozliczania tworzyły wizję rozwoju naszej kobiecej organizacji w oparciu o finanse unijne, ale rozwiały też marzenia o dostępności tych środków. Jednak mimo braku środków zewnętrznych z dotacji na wiele naszych inicjatyw społeczno-obywatelskich realizujemy jako własne, autorskie projekty poprzez wolontariat oraz darowizny i sponsoring.
W przestrzeni publicznej jesteśmy rozpoznawalne dzięki naszej unikalnej „Uliczce cieszyńskich kobiet” na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, która jest spacerową ścieżką z pomnikami-lampami upamiętniającymi działaczki Śląska Cieszyńskiego. Drugim unikalnym projektem jest „Szlak tolerancji” przebiegający przez Cieszyn i Czeski Cieszyn
z 10. interaktywnymi tablicami/pomnikami upamiętniającymi wybitne postaci zasłużone dla historii Śląska Cieszyńskiego. Kolejnym wielkim działaniem z uwagi na zasięg i misję są Kongresy Kobiet Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Jesteśmy świadome konieczności różnicowania źródeł funkcjonowania naszego stowarzyszenia i dlatego je dywersyfikujemy: piszemy wnioski o dofinansowanie z UE i z budżetu państwa oraz miasta, pozyskujemy prywatnych sponsorów, płacimy składki, otrzymujemy darowizny, prowadzimy działalność odpłatną, a obecnie przygotowujemy się do uruchomienia działalności gospodarczej.

  1.  Aktywizacja kobiet w życiu publicznym misją Stowarzyszenia KKK

Dotychczasowa aktywność Stowarzyszenia KKK w życiu publicznym i nasze liczne działania społeczne pozwoliły nam na wyrobienie sobie poglądu na temat faktycznej sytuacji kobiet w Cieszynie i w powiecie cieszyńskim, a przede wszystkim na temat ich zainteresowania i motywacji do większej partycypacji w życiu publicznym.

Nasza aktywność w tej dziedzinie to:

–   kilkuletnia współpraca z polskimi organizacjami kobiecymi (pomoc w organizacji dwóch Kongresów Kobiet Podbeskidzia Stowarzyszeniu „Kobiety na rzecz Kobiet: Ewa-Maja-Krystyna” w Bielsku-Białej, udział w projekcie „Wybory kobiet” oraz
w Śląskiej Koalicji Kobiet realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Sosnowcu,       udział w Kongresach Kobiet w Warszawie i kontakty związane z udzielonym matronatem[7] przy organizacji przez KKK własnego projektu –
I Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego, kontakty z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, współpraca z Kołami Kobiet przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w Republice Czeskiej itp.

–    kilkadziesiąt odczytów, konferencji, audycji, o aktywności obywatelskiej i o sytuacji i historii kobiet podczas lokalnych i ponadlokalnych wydarzeń takich, jak np. laudacja o Józefie Kiedroniu w Sejmiku Województwa Śląskiego, wystąpienia na konferencji Uniwersytetu Śląskiego, odczyt na Kongresie Kobiet Podbeskidzia,  debata obywatelska w Domu Narodowym w Cieszynie nt. sytuacji młodzieży na Śląsku Cieszyńskim, cykl dziesiątków spotkań pod wspólną nazwą „Cieszyński szlak kobiet”, wystąpienie na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Cieszyna w sprawie równego dostępu dziewcząt i kobiet do sportu i rekreacji;

–  osobiste uczestnictwo członkiń Stowarzyszenia KKK w licznych kursach i szkoleniach dotyczących sytuacji kobiet  m.in. cykl „Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy” w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym”, metodologia pisania historii kobiet, „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” – cykl szkoleniowy do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i genderowych”, „Wen-Do samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt”, „Przywództwo kobiet w życiu społecznym i gospodarczym”;

–    organizacja i prowadzenie spotkania Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej w Cieszynie (2.07.2013r.) z 40. liderkami organizacji społecznych, które nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji;

–   pełnione funkcje w samorządzie lokalnym – nasza członkini KKK jest jedyną kobietą pełniącą funkcję przewodniczącej rady gminnej w całym powiecie cieszyńskim, naszymi członkiniami była też radna rady miasta i posłanka do Sejmu RP;

–   aktywna działalność na rzecz integracji III sektora i współpracy z samorządem lokalnym: od blisko lat sześciu działamy aktywnie na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z samorządem Cieszyna. Przez dwa lata uczestniczyłyśmy
w pracach Cieszyńskiego Zespołu Pożytku Publicznego, a po jego rozwiązaniu, przez kolejne dwa lata, na rzecz utworzenia Cieszyńskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Śląska Cieszyńskiego (jesteśmy członkiem-założycielem, organizacja jest zarejestrowana) oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kandydatura R. Rojowskiej została zatwierdzona decyzją Burmistrza Miasta Cieszyna);

–    o tym, jak istotnym problemem na naszym terenie jest niska partycypacja kobiet w życiu publicznym oraz jak wielkie jest zapotrzebowanie na działania w tym zakresie – członkinie Stowarzyszenia KKK przekonały się podczas zorganizowanego samodzielnego autorskiego projektu I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego (14.12.2013r., ok. 450 os.), obywającego się pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej i matronatem Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, we współpracy z Gminą Cieszyn, z udziałem organizacji i instytucji gmin Śląska Cieszyńskiego. Wydarzenie to w przeważającej części poświęcone  było zagadnieniom dotyczącej wszechstronnej aktywności kobiet, m.in. w życiu samorządowym, politycznym, zawodowym
i społecznym.  W dyskusji na scenie udział wzięły m.in. Marszałkini[8] Sejmu RP W. Nowicka, Ambasador RP w Pradze G. Bernatowicz, Radna Sejmiku Woj. Śląskiego Dr M. Tkacz-Janik, członkinie Rady Programowej Kongresu Kobiet w Warszawie. Na zakończenie imprezy uczestniczki Kongresu poproszono o wypełnienie krótkiej ankiety, diagnozującej ich problemy oraz zapotrzebowanie na uczestnictwo w życiu publicznym;

–  wizyty studyjne: pierwsza miała miejsce we wrześniu 2013r., uczestniczyło w niej 20 kobiet z Edukacyjego Klubu Kobiet przy Bibliotece Miejskiej w Dynowie, a w dniach 12-14.09.2014r. na kolejna wizytę przyjeżdża 40 kobiet ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Akacja” w Osieku Jasielskim.

  1.    Zasięg oddziaływania stowarzyszenia. Budowanie kobiecej sieci

Wielkim sukcesem KKK jest budowanie bliskich relacji, nawet przyjaźni,
a niewątpliwie także lojalności i oddania między członkiniami, które były całkowicie obcymi sobie osobami połączonymi jednym marzeniem: utworzeniem kobiecego kręgu, poprzez który wyrażamy swoje postawy, poglądy i potrzeby. Część z nas ma silne społeczne i polityczne ambicje związane z oddziaływaniem na lokalne strategie rozwoju uwzględniające sytuacje kobiet, nieobecnych w oficjalnych statystykach i dokumentach. Wyrazem  tych dążeń jest współpraca z siecią organizacji kobiecych na Śląsku i w Polsce, udział w konsultacjach społecznych, wystąpienia na dwóch sesjach Rady Miasta Cieszyna.

Dysponujemy skromnym, małym biurem, a zewnętrzne imprezy organizujemy korzystając nieodpłatnie z lokali zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych i instytucji. Działamy w oparciu o wypracowaną dwa lata temu strategię rozwoju, którą modyfikujemy rocznym planem działania na Walnym Zebraniu Członkiń. Szczegółowa, wnikliwa, obszerna (dokument objętości 40 stron) ocena działalności naszego Stowarzyszenia dokonana została z perspektywy Cieszyńskiego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w 2012 r. wspólnie
z zarządem KKK, wskazując pola do poprawy i kierunki dalszego rozwoju. Jej założenia zostały przedyskutowane i przyjęte do realizacji podczas Walnego Zebrania Członkiń w marcu 2013r. Stosując się do zawartych tam sugestii, Stowarzyszenie pozyskało 5 nowych członkiń i przyjęło wewnętrzne regulaminy regulujące procedury pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków.

Liczebność członkiń od początku istnienia waha się w granicach 15-22, połowa pierwotnego składu zmieniła się. Na liście mailingowej mamy około 140 kobiet, które w ankiecie wyraziły taką potrzebę. Prowadzimy aktywnie komunikację w social mediach. Na facebooku nasz profil regularnie odwiedza, lajkuje i komentuje blisko 300 osób.
I Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (14.12.2013r.) zgromadził ok. 450 osób. Współpracujemy i utrzymujemy kontakty z licznymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorczyniami.

Do realizacji projektów zatrudniamy okresowo własny zespół, w  2013 roku zatrudniałyśmy 21 osób (na krótkoterminowe umowy o dzieło). Nasze członkinie, wolontariuszki/sze i współpracowniczki/cy to: edukatorka antydyskryminacyjna i genderowa, nauczycielki: j. polskiego, j. angielskiego, historii, muzyki, chemii, księgowe, przedsiębiorczynie, doradczynie zawodowe, psycholożka, właścicielka portalu prasowego, pedagożki, urzędniczki państwowe, dwie członkinie spółdzielni socjalnej, radna rady gminy, artyści: plastyka/ceramika/grafika i muzyka, pracownica reklamy, socjolożki, pracowniczka reklamy radiowej, rehabilitantka, instruktorka fitness, dziennikarz polityczny, uczennice/uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Mamy własny program księgowy i samodzielnie prowadzimy pełną    księgowość. Nasza  siedziba  mieści  się w centrum Cieszyna w budynku, który jest też siedzibą kilku organizacji pozarządowych. Nasz maleńki lokal wyposażony w potrzebne meble i komputery. Utrzymujemy płynność finansową i terminowo regulujemy swoje zobowiązania. Na potrzeby projektów korzystamy nieodpłatnie z sal szkoleniowych dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

  1.  Edukacja społeczno-zawodowa i obywatelska priorytetem KKK

Ze środków zewnętrznych zrealizowałyśmy następujące projekty w tym obszarze:

1)  2009 r. „Droga do sukcesu: kompetencje-kreatywność-kariera”, 9.5/2009 POKL, cel: aktywizacja społeczno-zawodowa niezatrudnionych.

2)  2010-2013 r. „Uliczka cieszyńskich kobiet”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2010, cel: przywrócenie zbiorowej pamięci kobiet-działaczek Śląska Cieszyńskiego w przestrzeni spacerowej miasta.

3)  2011 r. „Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy”, 7.3/2010 PO KL, cel: aktywizacja podmiotów publiczno-społecznych wsi działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

4)  2012 r. „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (2012), cel: edukacja obywatelska młodzieży polskiej i czeskiej.

5) 2012-2013 r. „Mam zawód – mam pracę w regionie”, Działanie 9.2/2010, cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Cieszyńskim.

Zakończenie

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych to jedyna kobieca organizacja pozarządowa w Cieszynie. Realizuje swoją misję na rzecz wspierania zarówno rozwoju osobistego, społeczno-kulturalnego i obywatelskiego jednostek, jak i grup oraz zbiorowości w środowisku lokalnym. Działamy głównie poprzez wolontariat. Jako nadrzędny cel stawiamy sobie zmobilizowanie kobiet do większej aktywności w życiu publicznym i aktywnej partycypacji w sprawach swoich gmin oraz powiatu cieszyńskiego. Wyrazem tego dążenia jest organizowanie przez nas Kongresów Kobiet Śląska Cieszyńskiego i planowane wydawanie bezpłatnego magazynu dla kobiet, realizującego w/w misję.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 4. 1, Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 2. pkt.3, Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873

Streszczenie

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie to organizacja non-profit, działająca głównie poprzez wolontariat, zawiązana w 2008 roku jako nieformalna grupa kobiet zrzeszonych w prywatnym klubie członkowskim. Jako stowarzyszenie realizuje projekty społeczne w zakresie edukacji obywatelskiej. Ma aspiracje szerszego oddziaływania na środowisko lokalne i realizacji misji – mobilizowania kobiet do większej aktywności w życiu publicznym i aktywnej partycypacji w sprawach swoich gmin oraz powiatu cieszyńskiego. Wyrazem tego dążenia jest organizowanie Kongresów Kobiet Śląska Cieszyńskiego i planowane wydawanie bezpłatnego magazynu dla kobiet, realizującego w/w misję. Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie jest twórczą unikalnej „Uliczki cieszyńskich kobiet” na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, upamiętniającej działaczki Śląska Cieszyńskiego. W przestrzeń publiczną Cieszyna i Czeskiego Cieszyna wprowadziło „Szlak tolerancji” z interaktywnymi tablicami upamiętniającymi postaci zasłużone dla historii tego wielokulturowego miasta podzielonego granicą.

 

Summary

The mobilization of women in public life. Examples of actions undertaken by The Association “Creative Women’s Club” in Cieszyn to support the  personal, social, cultural, and civic development of individuals, groups and communities in the local environment.

The Association ‘Creative Women’s Club’ in Cieszyn is a non-profit organization which operates on  a voluntary basis. It was set up in 2008 as an unofficial group of women who gathered in a private club. The Association realizes social projects in the field of civic education. We aspire to have a wider influence on the local community and to realize our mission which is to motivate women to become more active in public life and participate actively in the life of their districts and Cieszyn county. We do it by organizing Congresses of  Cieszyn Silesia Women and preparing for the launch of a free magazine for women that will realize the mission mentioned above. We are the originators of a unique “Avenue of Cieszyn Women” on Castle Hill in Cieszyn; a path that commemorates women activists of Cieszyn Silesia. We introduced “The Tolerance Route” into the public space of Cieszyn and Czech Cieszyn where interactive boards commemorate people who rendered great services to this multicultural town divided by a national border.

Translated by Lucyna Krzanowska

Nota o autorce artykułu: Romualda (Roma) Rojowska – inicjatorka powołania i prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie; działaczka społeczna; edukatorka antydysktyminacyjna; animatorka działań obywatelskich; autorka projektów społecznych; pedagożka, członkini Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Kontakt: Roma Rojowska, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie, tel. T-Mobile 694 786 567, www.klubkobietkreatywnych.plwww.facebook.com / Klub Kobiet Kreatywnych

Przypisy:

[1] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 4. 1, Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873

[2] http://forum.gazeta.pl/forum/w,16,61939983,61939983,szansa_dla_kobiet_po_30_roku_zycia_.html, dostęp 01.07.2014r. , http://www.cieszyn.pl/files/21%20wrzesnia.pdf, dostęp 01.07.2014r.

[3]Biznes plan „Centrum Szkoleniowo-Doradcze. Romualda Rojowska” s.7,  dofinansowany w ramach projektu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet”, realizowanego przez Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Europejskim Centrum Przedsiębiorczości, Polską Agencją Prasową oraz Szkołą Główną Handlową. Cykl szkoleniowy trwał 12 dni – 96 godzin zajęć i składał się z 11 modułów. Adresatami projektu były kobiety, które szukały pracy lub zastanawiały się nad zmianą dotychczasowej, miały wykształcenie co najmniej średnie, ukończone 30 lat oraz planowały założyć własną działalność gospodarczą.

[4] Tamże s. 7, źródłosłowem nazwy klubu było słynne trzy razy KKK: Kinder-Kuche-Kirche, kkreslajace przez ponad 150 lat miejsce kobiet w społeczeństwie, ostatni człon został zmieniony na „Karier” w Niemczech Zachodnich po rewolucji 1968r.)

[5] http://fakty.interia.pl/slaskie/news-na-zamku-rozdano-paszporty,nId,1316405, dostęp 01.07.2014r.

[6] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 2. pkt.3, Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873

[7] Środowiska kobiece o równościowej ideologii używają żeńskich odmian nazw własnych, no. patronat-matronat, a także funkcji i stanowisk  np. w Gabinecie Cieni Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie istnieją żeńskie odpowiedniki funkcji w rządzie: premier-premiera, minister-ministra, pełnomocnik-pełnomocniczka, marszałek-marszałkini.

[8] Język równościowy, patrz przypis 7.

Facebook