Doradztwo karierowe w KKK

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZAWODOWYCH SZKÓŁ POWIATU CIESZYŃSKIEGO 2012-2013

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych zrealizowało grupowe doradztwo zawodowe we wszystkich zawodowych szkołach podangimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Projekt stanowił  jedno z zadań  Samorządu Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Projekt realizowany był w maju i grudniu 2012 roku.

W ramach umowy podpisanej z Zarządem Powiatu Cieszyńskiego grupowe doradztwo realizowane jest w szkołach zawodowych Powiatu Cieszyńskiego. Do tego zadania Zarząd KKK zatrudnił 8 osób posiadających wyższe wykształcenie i podyplomowe studia w zakresie doradztwa zawodowego. R.Rojowska pełni nadzór nad wykonaniem warunków umowy i koordynuje to zadanie, aby zgodnie z umową z Zarządem Powiatu Cieszyńskiego doradcy/doradczynie zawodowe realizowały w szkołach następujące moduły programu:

1. Komunikacja interpersonalna.

Cele:

• zapoznanie uczestników zajęć ze specyfiką procesu porozumiewania się, zarówno w sferze słownej, jak i bezsłownej,

• przekazanie wiedzy na temat błędów i barier komunikacyjnych, jako czynników zakłócających skuteczne porozumiewanie się,

• uświadomienie uczniom różnic pomiędzy zachowaniami asertywnymi, agresywnymi i uległymi,

• doskonalenie umiejętności asertywnej odmowy i wyrażania złości.

Tematyka zajęć:

• czym jest i od czego zależy komunikacja interpersonalna?

• komunikacja werbalna i niewerbalna,

• błędy i bariery komunikacyjne,

• elementy asertywności.

Formy: mini wykład, praca w parach, w grupach, prezentacja, inne metody aktywizujące.

2. Moja idealna praca

Cele:

• poszerzenie wiedzy na temat własnych preferencji dotyczących warunków zewnętrznych miejsca pracy oraz klimatu emocjonalnego sprzyjającego większej efektywności

W pracy zawodowej,

• autodiagnoza motywacji związanej z zatrudnieniem oraz mocnych stron i umiejętności w kontekście potrzeb rynku pracy,

•rozwijanie świadomości i umiejętności określania własnych celów krótko i długoterminowych.

Tematyka zajęć:

•środowisko fizyczne i emocjonalne miejsca pracy, w którym chciałbym pracować,

• dlaczego ludzie pracują? – moja motywacja,

• wartości profesjonalne, umiejętności i mocne strony,

• cele krótko i długofalowe.

Formy:

• wykład, praca indywidualna, praca w parach i małych grupach, symulacje, inne metody aktywizujące.

3. Dokumenty aplikacyjne

Cele:

• przekazanie wiedzy na temat zasad konstruowania dokumentów aplikacyjnych,

• przybliżenie uczestnikom zajęć informacji o najczęściej popełnianych błędach podczas sporządzania dokumentów aplikacyjnych

• doskonalenie umiejętności opracowywania cv i listu motywacyjnego

Tematyka:

• życiorys zawodowy – zasady pisania CV,

• list motywacyjny – struktura listu,

•najczęściej popełnianie błędy,

• wysyłanie dokumentów.

Formy:

• wykład, praca indywidualna, studium przypadku, praca z wzorami różnych typów CV,

prezentacja, inne metody aktywizujące.

4. Aktywne metody poszukiwania pracy

Cele:

• zaprezentowanie aktywnych metod poszukiwania pracy wraz z ich skutecznością,

• przekazanie wiedzy na temat zasad konstruowania ogłoszeń,

• opracowywanie indywidualnych ogłoszeń prasowych,

• zapoznanie uczestników z instytucjami rynku pracy wspierającymi osoby poszukujące zatrudnienia.

Tematyka:

•skuteczność i rodzaje metod poszukiwania pracy,

• ogłoszenia – zasady konstruowania i czytania ogłoszeń,

• instytucje wspierające bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.

Formy:

• wykład, praca w grupach, prezentacja ogłoszeń, praca z tekstem, inne metody aktywizujące.

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Cele:

• przedstawienie zasad obowiązujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

•przybliżenie wiedzy na temat psychologicznych aspektów procesu rekrutacyjnego,

•doskonalenie umiejętności rozmowy z przyszłym pracodawcą.

Tematyka:

•Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,

•Pierwsze wrażenie,

•Trudne pytania.

Formy:

•wykład, prezentacja, symulacje, praca indywidualna, inne metody aktywizujące.

6. Samozatrudnienie

Cele:

•dokonanie oceny własnych predyspozycji związanych z pracą na „własny rachunek”,

•dostarczenie wiedzy na temat możliwości i warunków, jakie trzeba spełnić, by założyć własną firmę,

•zapoznanie uczniów z zasadami opracowywania biznesplanu i możliwościami pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności z różnych źródeł finansowania.

Tematyka:

•własna firma – czy to pomysł dla mnie?

•działalność gospodarcza, jak ją rozpocząć?

•elementy biznesplanu.

Formy:

• praca z wzorami dokumentów, praca indywidualna, prezentacja, mini wykład, inne metody aktywizujące.

7. Jestem pracownikiem

Cele:

• przybliżenie uczniom wiedzy na temat mitów dotyczących rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców,

• zapoznanie uczestników z elementami prawa pracy dotyczącymi rodzajów umów, zwolnień, pracy „na czarno”, obowiązków i praw pracowniczych,

• przedstawienie elastycznych form pracy jako jednej z możliwości zatrudnienia.

Tematyka:

• Mity na temat rynku pracy,

• Oczekiwania pracodawców,

• Elementy prawa pracy,

• Elastyczne formy zatrudnienia.

Formy:

•wykład, praca z dokumentami i

szablonami umów, prezentacja, studium przypadku, symulacje, inne metody aktywizujące.

8. Równość płci

Cele:

•uświadomienie uczestnikom wpływu stereotypów na funkcjonowanie społeczne i zawodowe kobiet i mężczyzn,

• przedstawienie mechanizmu dyskryminacji,

• przekazanie wiedzy na temat najczęściej stosowanych technik dyskryminacyjnych na rynku pracy.

Tematyka:

•stereotypy dotyczące płci,

•kobiety i mężczyźni na rynku pracy,

• bariery w karierze (między innymi: szklany sufit, lepka podłoga, szklane schody).

Formy:

• praca w grupach, omówienie przypadków, wykład, prezentacja/film, inne metody aktywizujące. (rr)

DORADZTWO KARIEROWE METODĄ HISZPAŃSKĄ 2009

W dniach 07-16.10.2009 R. zrealizowano blok szkoleń „Doradztwo karierowe” tzw. Metodą Hiszpańską. Jej celem była zmiana stosunku 20. niezatrudnionych uczestników projektu do poszukiwania pracy. Rezultat osiągnięto dzięki następującym działaniom:

Wykorzystano następujące ćwiczenia i narzędzia do autodiagnozy gotowości do podjęcia zmian życiowych i podjęcia zatrudnienia w oparciu o predyspozycje zawodowe i program podnoszenia/uzupełnienia kwalifikacji zawodowych:

I blok szkoleniowy (07.10.2009r. 4 godz.) w części wstępnej został wykorzystany do omówienia założeń metody szkoleniowej „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobywanie zatrudnienia”, zwanej metodą hiszpańską. Zaprezentowano wzajemne oddziaływanie elementów „Systemu ułatwiającego poszukiwanie pracy”. Blok tematyczny „Rynek pracy – szanse i zagrożenia”, miał na celu poznanie mechanizmów funkcjonowania lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy. Przeprowadzono ćwiczenie grupowe „Co wpływa na zdobycie miejsca pracy”, mające wskazać uczestnikom projektu konieczność brania odpowiedzialności za własne życie. Usystematyzowano poprzez burzę mózgów pozytywne i negatywne czynniki mające wpływ na uzyskanie zatrudnienia, wyodrębniając czynniki zewnętrzne, niezależne od indywidualnych działań, czynniki wewnętrzne uważane za ograniczające (np.wiek, płeć), które można przeformułować pozytywnie oraz czynniki zależne bezpośrednio od uczestnika projektu (doświadczenie, wykształcenie, motywacja). Zastosowano formularz „Nasza sieć”, aby wskazać uczestnikom projektu posiadane w swoim otoczeniu osoby, miejsca i instytucje, które mogą ich wspierać w procesie poszukiwania pracy. Zwrócono szczególną uwagę na obszary społeczne i instytucjonalne, które są wspólne dla wszystkich uczestników. Wykorzystano formularz „Inwentarz technik poszukiwania pracy, zawierający czynności pomocne w poszukiwaniu pracy. Celem tego indywidualnego ćwiczenia było dokonanie przez uczestnika projektu samooceny, które z technik potrafi wykorzystać oraz rozpoznanie stopnia znajomości pozostałych technik.

II blok szkoleniowy (09.10.2009r. 4 godz.) w połowie był poświęcony odbywającej się kontroli Urzędu Marszałkowskiego W drugiej części zajęć realizowano temat „Moje zasoby a potrzeby rynku pracy”. Uczestnicy dokonali samooceny posiadanych zasobów wykorzystując kwestionariusz „Moje umiejętności” z podziałem na umiejętności adaptacyjne, kwalifikacje i umiejętności uniwersalne. Celem ćwiczenia jest samoocena umiejętności fizycznych, do pracy z ludźmi i do pracy z danymi. Z uwagi na przeprowadzanie symulacji rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy sporządzili własny profil stanowiska pracy, o które będą się ubiegali, wykorzystując podczas pracy indywidualnej formularz „Karta stanowiska pracy”.

III blok szkoleniowy obejmował realizację tematu „Poszerzenie umiejętności komunikacyjnych przydatnych do zatrudnienia”. Uczestnicy projektu poznali cele rozmowy kwalifikacyjnej z punktu widzenia osoby ubiegającej się o pracę i z punktu widzenia osoby zatrudniającej pracownika w odniesieniu do potrzeb i sytuacji rynku pracy. Technika „Pozytywne przeformułowanie” miała na celu zastosowanie argumentacji opartej na przeformułowaniu wad w zalety osoby ubiegającej się o pracę i spojrzenia pod korzystnym kątem przez potencjalnego pracodawcę.

IV i V blok szkoleniowy obejmował „Symulację rozmów kwalifikacyjnych” w czasie których prowadzący szkolenie pełnił rolę pracodawcy, zapoznając się z „Kartą stanowiska pracy” każdego uczestnika i przeprowadzając z każdą osobą symulację rozmowy kwalifikacyjnej, oferując uczestnikom sposobność zaprezentowania swoich zasobów za pomocą pytań otwartych. Uczestnicy projektu pełnili rolę obserwatorów kandydata, tego co mówi i jak prezentuje swoją osobę. Zadaniem uczestników, podzielonych na pary ekspertów, było notowanie w „Karcie ćwiczeń i oceny scenek z rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej” tych aspektów autoprezentacji, które oceniliby pozytywnie występując w roli pracodawcy. (rr)

Facebook