view aluminium price per kg kaichuang product details from jiangsu kaichuang